Podsumowanie

Brak produktów

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RIPENSE

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego Ripense.pl, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatnościach dostępnych w sklepie internetowym, procedurze odstąpienia od umowy czy też postępowaniu reklamacyjnym i wysyłce newslettera. 

Sklep należy do spółki AMK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie, ul. Racławicka 5/66., 14-100 Ostróda, KRS: 0000662278, NIP: 7412137539, REGON: 366504317.

Możesz się z nami skontaktować w każdej chwili wysyłając wiadomość e-mail na poniższy adres:

info@ripense.pl

Życzymy udanych zakupów!

§ 1 DEFINICJE

1. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.atlantic.pl przez firmę AMK  Sp. z o.o.;

2. Usługodawca / Sprzedawca – AMK Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie, ul. Racławicka 5/66, 14-100 Ostróda, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662278, NIP: 7412137539, REGON: 366504317;

3. Produkt – towar, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Sprzedaży za pośrednictwem sklepu Ripense.pl.

4. Klient / Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę.

5. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

6. Konto – usługa zabezpieczona loginem i hasłem, która umożliwia Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Sklepu;

7. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, która umożliwia wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także w prowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;

8. Kupujący – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub skończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także (ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu;

9. Newsletter – usługa umożliwiająca otrzymywanie przez Klientów, którzy wyrazili na to chęć, informacji na temat produktów, akcji marketingowych i promocyjnych oferowanych przez Sklep;

10. Operator płatności – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą;

11. Produkt – produkt dostępny w Sklepie; 

12. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://ripense.pl

13. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.ripense.pl

14. DHL – firma kurierska DHL Parcel Polska Sp. z o.o. wraz ze wszystkimi podmiotami powiązanymi i współpracującymi

15. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1360 z zm.).

16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020 poz.287 ze zm).

17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (t.j. Dz. U. 2020 poz. 344).

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących. 

2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu.

3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. 

§ 3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia w sklepie internetowym Ripense.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §3 pkt. 2.

5. Zamówienia w Sklepie internetowym Ripense.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 4 METODY PŁATNOŚCI

1. W sklepie Ripense.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
– przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
– płatność za pobraniem,
– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych

2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Ripense.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.

3. Sklep internetowy Ripense.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak: Przelewy24.

4. W przypadku przelewu na konto Sprzedawcy, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 5 DOSTAWA

1. Dostawy Produktów realizowane są we współpracy z firmą kurierską DHL. Koszt wysyłki zależy od wielkości paczki.

2. Termin dostawy wynika z regulaminów usług DHL lub innych podmiotów odpowiedzialnych za dostawę Produktów.

3. W sytuacjach nadzwyczajnych termin dostawy może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta (np. okres wyprzedaży, okres świąteczny, nieprzewidziane okoliczności jak wybuch pandemii).

4. W przypadku wydłużenia okresu realizacji przygotowania zamówienia czy czasu doręczania Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu poinformowania go o przyczynie opóźnień oraz nowym, planowanym terminie dostawy.

5. Odbierając przesyłkę z Produktem od kuriera, w miarę możliwości, Klient powinien zweryfikować przy przewoźniku, czy Produkt został dostarczony w całości, bez usterek. W przypadku zniszczenia Produktu przez przewoźnika, należy spisać protokół szkody oraz poinformować o tym Sprzedawcę.

6. Podmioty odpowiedzialne za dostawę Produktów posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach podmiotów realizujących dostawę. Prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.

§ 6 SZCZEGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPERSONALIZOWANYCH

1. Istnieje możliwość dostosowania przez Sprzedawcę niektórych Artykułów (zwanych dalej „Artykułami Spersonalizowanymi”) poprzez umieszczenie słowa, symbolu, numeru lub zdania na tych Artykułach (dalej „Tekst”). Tekst nie może być obraźliwy, pornograficzny, zniesławiający, bluźnierczy, rasistowski, dyskryminujący ani nie może zawierać gróźb i podżegania do przemocy ani nosić nazwisk lub pseudonimów znanych osób lub, ogólnie rzecz biorąc, naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej lub zastrzeżonych znaków handlowych osób trzecich. W każdym przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia jakiegokolwiek Tekstu, który narusza któreś z powyższych oraz wszelkiego innego Tekstu, który przekazuje treści uznawane przez Sprzedawcę za niestosowne, lub z każdego innego powodu bez konieczności podania klientowi przyczyny. Decyzja Sprzedawcy o odrzuceniu Tekstu zaproponowanego przez klienta powoduje anulowanie Zamówienia.


Składając zamówienie na Spersonalizowany Artykuł, Klient:
– oświadcza i gwarantuje, że Tekst dla produktu spersonalizowanego jest zgodny z niniejszym regulaminem; 
– oświadcza, że przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność dotyczącą Tekstu; 
– oświadcza, że zabezpieczy Sprzedawcę, jego podmioty stowarzyszone i spółki należące do Grupy Sprzedawcy przed wszelkimi kosztami, wydatkami, odszkodowaniami i stratami poniesionymi przez nich w wyniku wykorzystania wybranego Tekstu umieszczonego na Spersonalizowanym Artykule; 
– gwarantuje Sprzedawcy, jego podmiotom stowarzyszonym i firmom należącym do Grupy Sprzedawcy niewyłączne, nieodwołalne, nieodpłatne prawo, w pełni przenoszone na osoby trzecie, do używania i reprodukcji tekstu wybranego przez Klienta dla Spersonalizowanych Artykułów.

2. Ze względu na charakter Spersonalizowanych Artykułów oraz na fakt, że są one wykonane specjalnie dla Klienta, nie można ich zwrócić, ani wymienić, dlatego prawo do odstąpienia od umowy w tym przypadku nie obowiązuje. W związku z powyższym, §7 niniejszych Regulaminu Sprzedaży Internetowej nie będzie miał zastosowania przy produktach spersonalizowanych. Gwarancja prawna z tytułu rękojmi na produkty niezgodne z umową, o której mowa w art. 8 poniżej, nadal obowiązuje.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu, bez podania przyczyny.

2. Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać wysłane:

pocztą na adres: 
AMK Sp. z o.o.
ul. Racławicka 5 lok. 66
14-100 Ostróda

drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy: info@ripense.pl

Konsument może skorzystać w tym celu z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego mu przez Sprzedawcę lub wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 1, nie wywołuje skutków prawnych.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny do pobrania na stronie formularz zwrotu oraz przekazywany jest w formie elektronicznej, w korespondencji elektronicznej potwierdzającej złożenie zamówienia.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

6. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, Produkt podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot Produktu powinien nastąpić na adres:


AMK Sp. z o.o.
ul. Racławicka 5 lok. 66
14-100 Ostróda

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności za produkty, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Koszt przesyłki ponosi wysyłający. Paczki wysłane „za pobraniem” nie będą odbierane. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca w porozumieniu ze Konsumentem może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie zastrzegł, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu 7. Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

10. Artykuły spersonalizowane nie podlegają odstąpieniu od umowy.

§ 8 WARUNKI REKLAMACJI

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży.

W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania innej reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać zgłoszenie pisemnie na adres:

AMK Sp. z o.o.
ul. Racławicka 5 lok. 66
14-100 Ostróda


lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy: info@ripense.pl

3. W reklamacji zaleca się wskazać: wadę, jaką zdaniem Klienta Produkt posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności Produktu z umową lub inne roszczenie Klienta oraz podać dane kontaktowe. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

5. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 9 PRAWO WŁAŚCIWE

1. Niniejszy Regulamin oraz umowy zawierane na jego podstawie podlegają prawu polskiemu. W zakresie dozwolonym przez prawo, sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję dla wszelkich sporów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz korzystania ze Sklepu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepów internetowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sprzedawca może zmienić niniejszy regulamin w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu poprawy działania strony internetowej. Każdorazowo, do usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu będzie miał zastosowanie Regulamin obowiązujący w czasie świadczenia usług. 

4. Kupujący każdorazowo korzystając ze Sklepu powinien zapoznać się z Regulaminem obowiązującym w danym czasie. 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego Ripense.pl

2. Sprzedawca Ripense.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym nowy Regulamin będzie miał zastosowanie wyłącznie do umów o zawartych po jego wprowadzeniu. Wszystkie umowy sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia danej umowy.

3. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Sklepu.