Podsumowanie

Brak produktów

Polityka prywatności

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem Serwisu jest AMK Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie, ul. Racławicka 5/66, 14-100 Ostróda, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662278, NIP: 7412137539, REGON: 366504317.

§ 2  SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z RODO, tj.  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi obowiązującymi  przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Administrator zbiera dane w niezbędnym zakresie do świadczenia oferowanych usług, w tym informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

Administrator odpowiednio zabezpiecza dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, a  w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego Dane osobowe są:

2. przetwarzane zgodnie z prawem, tj. w zakresie i w sposób dopuszczalny przez prawo, w szczególności w oparciu o podstawę prawną;

3. przetwarzane rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników,

4. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

5. przetwarzane w zakresie nie większym niż jest to potrzebne do osiągniecia celów, w których są przetwarzane,

6. przetwarzane z dbałością o prawidłowość danych, w tym na bieżąco uaktualniane;

7. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do celów przetwarzania,

8. przetwarzane przy zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa danych, w szczególności poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,

9. dostępne dla osób upoważnionych do ich przetwarzania, gdy jest to potrzebne,

10. przetwarzane w sposób umożliwiający rozliczalność przetwarzania

11. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom wykonywanie ich praw dotyczących ich danych osobowych.

§ 3 PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikom Serwisu przysługują następujące prawa odnoszące się danych osobowych ich dotyczących:

– prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
– prawo uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
– prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora,
– prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody,
– prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. W celu skorzystania z praw wskazanych w § 3 ust. 1 powyżej, należy skontaktować się ze Spółką pod adresem do doręczeń lub adresem e-mail, wskazanym w Postanowieniach ogólnych niniejszej Polityki prywatności. 

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 4 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego, księgowego, jak również dostawcom usług płatniczych.

2. Spółka zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w sytuacji, gdy będzie to wynikać z obowiązku prawnego nałożonego na Spółkę, w tym z obowiązku przekazania informacji do właściwych organów administracji lub organów ścigania. 

§ 5 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres niezbędny do celów ich przetwarzania. Po tym okresie dane osobowe Użytkownika zostają usunięte lub zniszczone.

2. Administrator umożliwia realizację wniosku Użytkownika o usunięcie jego danych osobowych, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Niezwłoczna realizacja wniosku nie jest możliwa w następujących przypadkach:

– nieuregulowania przez Użytkownika wszystkich należności wobec Administratora lub w przypadku naruszenia przepisów prawa. Zachowanie danych osobowych jest niezbędne do podejmowania działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności lub ustalenie odpowiedzialności.

– w przypadku Użytkowników, którzy dokonali zakupów w Serwisie do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnych.

– w przypadku zaistnienia innej podstawy prawnej, która będzie nakładała na Administratora obowiązek dalszego przetwarzania danych.

3. W przypadku wystąpienia przesłanek prawnych zobowiązujących Administratora do dalszego przetwarzania danych Użytkownika, które uniemożliwiają niezwłoczną realizację wniosku, Użytkownik będzie poinformowany o podstawach dalszego przetwarzania danych.

§ 6 PLIKI COOKIES

1. W czasie korzystania przez Użytkownika z Serwisu Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach Cookies.

2. Pliki typu Cookies są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Serwisu. Pliki te umożliwiają:

– Identyfikację Użytkowników oraz pokazywanie aktywności,
– podtrzymanie sesji Użytkownika po zalogowaniu na wcześniej założone Konto,
– zapamiętywanie produktów dodanych do koszyka,
– zapamiętanie danych wypełnianych formularzy zamówienia oraz danych logowania do Serwisu,
– dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Użytkowników,
– tworzenie statystyk oglądalności Serwisu,
– personalizację przekazów marketingowych,
– zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

3. Od momentu wejścia Użytkownika na stronę Serwisu w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Serwisem. Przetwarzaniu podlegają dane dotyczące numeru IP oraz rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych, w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

4. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

– Cookies sesyjne: pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika pozostające tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Pliki Cookies sesyjne nie pozwalają na pobieranie żadnych danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

– Cookies trwałe: pliki przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostające tam do momentu ich samodzielnego skasowania. Zakończenie sesji przy użyciu przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Pliki Cookies trwałe nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe) zazwyczaj domyślnie zezwalają na przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika dając Użytkownikowi możliwość zmiany ustawień w tym zakresie (również ich usunięcie lub automatyczne blokowanie). Możliwa jest dowolna konfiguracja ustawień – instrukcje oraz szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są bezpośrednio na stronach przeglądarek internetowych.

6. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać w szczególności:

– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwę stacji Użytkownika (identyfikacja realizowana przez protokół http),
– informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (w przypadku, gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik zewnętrzny),
– informacje o przeglądarce używanej przez Użytkownika,
– informacje o adresie IP.

§ 7 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu pozyskane przez Administratora mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem, w szczególności:

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
– podmiotom realizującym transakcje finansowe.
– zewnętrznym dostawcom usług informatycznych,
– podmiotom świadczącym usługi konsultacyjne, doradcze, , audytowe, pomoc prawną, podatkową oraz rachunkową.

2. Administratora mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem, w szczególności:Dane osobowe, którymi zarządza Administrator nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

§ 8 DZIAŁANIA MARKETINGOWE

1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizacji działań marketingowych, które w szczególności mogą polegać na:

– kierowaniu powiadomień za pomocą email o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe,
– wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych,
– prowadzenie innych działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług, tj. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe.

2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator może wykorzystywać profilowanie. Opierając się na automatycznym przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Administrator nie stosuje w stosunku do Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem reklamy niedopasowanej do preferencji Użytkownika tzw. reklamy kontekstowej.

4. Użytkownik wyrażający zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej wyraża również zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu przesyłania mu takich informacji. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Sprzeciw Użytkownika powoduje zaprzestanie działań marketingu bezpośredniego.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spółka dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur oraz zabezpieczenia danych osobowych, więc Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniana.

Spółka zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji. 

Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.

Zespół Ripense